Zarządzanie BHP wg Normy PN-ISO 45001:2018

Bezpieczeństwo i higiena pracy są bardzo ważnym elementem każdego zarzadzania firmą. Jak podają źródła każdego dnia 7 600 osób traci życie z powodu wypadków przy pracy albo chorób zawodowych. Każdy pracodawca zobowiązany jest zapoznać swoich pracowników z zasadami i normami BHP jakie funkcjonują w jego przedsiębiorstwie. Ma także obowiązek zorganizować szkolenie wstępne dla pracowników jeszcze przed rozpoczęciem przez nich pracy, a w trakcie jej trwania organizować szkolenia okresowe co około 6 miesięcy. W 2019 roku na język polski została opublikowana Międzynarodowa norma ISO 45001:2018, której celem jest zarzadzanie BHP, wspomaganie zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym.

Charakterystyka normy PN-ISO 45001:2018

Norma PN-ISO 45001:2018 została opracowana zgodnie z wytycznymi Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz z wymaganiami krajowymi. Ma ona układ analogiczny do poprzednich, opublikowanych wcześniej norm, z wysoką strukturą poziomu. Wprowadzenie nowej normy wiąże się z dezaktualizacją wcześniej wprowadzanych norm. Wszystkie organizacje, którym zależeć będzie na utrzymaniu certyfikacji systemu zarzadzania BHP, zmuszone będą dostosować swoje systemy do normy PN-ISO 45001:2018, a następnie zostaną one zweryfikowane przez jednostki certyfikujące.

Charakterystyka normy PN-ISO 45001:2018

Zarządzanie bhp wg normy PN-ISO 45001:2018

Zarządzanie BHP to element zarzadzania przedsiębiorstwem. Norma ISO ma w tym zarządzaniu pomagać i ułatwiać je, wspomagać zapobieganie wypadkom przy pracy
i chorobom zawodowym. Określa ona także wszystkie wytyczne związane z systemem zarzadzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ma ona zastosowanie do wszystkich organizacji bez względu na ich wielkość, rodzaj działalności czy stopień formalizacji, które chcą wdrożyć zarzadzanie BHP w celu minimalizacji ryzyka związanego z wypadkami i awariami w pracy. Przed wdrożeniem normy do swojej firmy należy przeanalizować kilka czynników.

 • Należy przeanalizować kontekst organizacji (strony zainteresowane), który ma istotny wpływ na BHP
 • Warunki zewnętrzne i wewnętrzne, które wpływają na firmę 
 • Określić jaka jest polityka oraz cel bhp
 • Podać w jakim celu tworzony jest nowy system zarządczy
 • Zarzadzanie bhp posiada czas jaki zostanie poświęcony na jego wdrożenie systemu oraz sposób w jaki może do tego dojść 
 • Znaleźć słabsze strony i braki które występują w firmie i które trzeba uzupełnić jeszcze przed wdrożeniem normy i nowego systemu zarządczego.

Korzyści z wdrożenia normy PN-ISO 45001:2018 do firmy

 • Zmniejszenie ryzyka na wystąpienie groźnych wypadków w miejscu pracy i chorób zawodowych, co w konsekwencji przekłada się na zmniejszenie absencji i rotacji pracowników.
 • Zmniejszenie ilości osób zatrudnionych w warunkach narażenia na działanie czynników szkodliwych
 • Zmniejszenie kosztów zarówno tych ogólnych jak i tych na składki ubezpieczeniowe 
 • Rozwijanie w firmie kultury dbania o zdrowie i życie 
 • Przyspieszenie reagowania na problemy związane z przestrzeganiem przepisów

Ta nowa norma różni się od pozostałych tym, że wskazuje ona potrzebę objęcia zarzadzaniem bhp wszystkich osób, które wykonują jakąkolwiek pracę dla organizacji. Jest pierwsza normą, która kładzie taki duży nacisk na rozwój przywództwa i współpracę wszystkich pracowników na rzecz zarzadzania bhp. Poza ogólnym dbaniem o bezpieczeństwo i higienę pracy kładziony jest duży nacisk na promocję zdrowia i dobrego samopoczucia.

Różnice normy PN-ISO 45001:2018 w porównaniu do poprzednich norm

Różnice normy PN-ISO 45001:2018 w porównaniu do poprzednich norm

 • Ujednolicona struktura – ujednolicenie struktury normy, która uwzględniała będzie wspólny układ względem systemów opartych na normie ISO 9001, ISO 14001 i innych standardów systemów zarządzania.
 • Środowisko organizacji – jest to nowy wymóg, by organizacja wskazała zewnętrze i wewnętrzne czynniki, które wpływają na firmę i jej BHP
 • Przywództwo – w tej nowej formie kładziony jest duży nacisk na kierownictwo w systemie zarządzania BHP 
 • Działania zapobiegawcze – w normie PN-ISO 45001:2018 nie ma już terminu działania zapobiegawcze, ponieważ cała norma ma na celu zapobieganie złym wypadkom i awariom w obszarze BHP 
 • Outsorcing – firma ma obowiązek kontrolować zlecone funkcje i procesy.

Wykonywanie każdej pracy wiąże się z jakimś ryzykiem dla człowieka. Niektóre stanowiska są bardziej narażone na poważne wypadki jak na przykład górnictwo, budownictwo innej to ryzyko mają mniejsze, jednak nie da się wyeliminować go całkowicie. Największym kapitałem każdej firmy są ludzie, dlatego tak ważne jest zadbanie o ich bezpieczeństwo i higienę pracy. Zarzadzanie bhp jest narzędziem, które ma właśnie na celu poprawę bezpieczeństwa i warunków pracy. Przez swoje systematyczne działanie minimalizuje ona ryzyko wystąpienia groźnych wypadków i awarii.