Szkolenia BHP pracowników - rodzaje i częstotliwość

Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy pracownikom jest obowiązkiem każdego pracodawcy. Odpowiednie poinformowanie ich o zasadach jakie panują w zakładzie pracy, znacznie zmniejsza ryzyko wystąpienia wypadków czy awarii. Zapoznanie się z regulaminem to jedno, a szkolenia BHP pracowników to drugie. Ilość i częstotliwość ich przeprowadzania jest zależna od stanowiska na jakim pracuje pracownik.

Szkolenia BHP pracowników – częstotliwość

Szkolenia BHP pracowników powinny być prowadzone przez pracodawców, bądź też inne firmy wykwalifikowane do prowadzenia tego typu szkoleń na podstawie przepisów o systemie oświaty. Szkolenia bhp pracowników powinny być powtarzane kilka razy w czasie trwania stosunku pracy, tak aby utrwalić pracownikowi wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy bądź poinformowania go o ewentualnych zmianach. Tak jak zostało to wspomniane już wyżej warunki i częstotliwość szkoleń uzależnione są od typu stanowiska.

Szkolenia BHP pracowników – rodzaje

Pierwsze szkolenie BHP pracowników powinno odbyć się jeszcze przed rozpoczęciem stosunku pracy, następnie powinny być one regularnie powtarzane, tak aby ta wiedza była systematycznie powtarzana i utrwalana. Na tej podstawie można wyodrębnić dwa rodzaje szkoleń:

  • Wstępne 
  • Okresowe

Kolejnym ważnym czynnikiem związanym ze szkoleniami jest fakt, że powinny one odbywać się w godzinach pracy i na koszt pracodawcy. Po szkoleniu pracownik natomiast jest zobowiązany do pisemnego potwierdzenia, że zapoznał się z instrukcjami i zasadami związanymi z bezpieczeństwem i higieną pracy. Bez wstępnego szkolenia pracownik nie może zostać dopuszczony do rozpoczęcia pracy w danym przedsiębiorstwie. Szkoleniom podlegają także studenci w trakcie praktyk studenckich, uczniowie szkół zawodowych, których zatrudnienie odbywa się w celu przyuczenia do wykonywania zawodu.

Rodzaje szkoleń BHP

Szkolenie wstępne

Wstępne szkolenie BHP pracowników składa się z dwóch części instruktażowej i stanowiskowej. Ogólny instruktaż przeprowadzany jest w celu zapoznania pracownika z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy określonymi w Kodeksie Pracy oraz z regulaminem pracy, który obowiązuje u danego pracodawcy. W tym instruktażu pojawiają się też elementy pierwszej pomocy. Przeprowadzony on może zostać przez: pracownika służby bhp, posiadający odpowiednie kwalifikacje, pracodawca, jeśli wykonuje zadania służby bhp, osoba zatrudniona u pracodawcy, jeśli wykonuje zadania służby bhp.

Instruktaż stanowiskowy obejmuje informacje na temat stanowiska pracy, jakie nowozatrudniony obejmie. Jego celem jest zapoznanie pracownika z nowym środowiskiem, sposobami bezpiecznej realizacji obowiązków, z zagrożeniami jakie może on napotkać w trakcie wykonywania zadań. Powinien zakończyć się on sprawdzeniem wiedzy i umiejętności z zakresu wykonywanej pracy zgodnie z zasadami bhp. Instruktaż stanowiskowy może przeprowadzić sam pracodawca bądź osoba, która nadzoruje pracę pracowników. Po odbyciu szkolenia wstępnego w aktach osobowych pracownika zostaje umieszczona karta szkolenia wstępnego.

Szkolenie okresowe

Okresowe szkolenia bhp pracowników są bardzo ważnym elementem wpływającym na bezpieczeństwo i higienę pracy. Takim szkoleniom podlegają:

  • Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych
  • Pracodawcy i wszystkie osoby kierujące pracownikami
  • Pracownicy administracyjno-biurowi 
  • Pracownicy służby BHP

To szkolenie także powinno zakończyć się sprawdzeniem wiedzy przyswojonej w trakcie jego trwania. Egzamin przeprowadza osoba, która prowadziła szkolenie. W aktach osobowych pojawia się informacja o zakończeniu szkolenia.

Szkolenia BHP pracowników – częstotliwość

Pierwsze szkolenie okresowe powinno zostać przeprowadzone między 6 a 12 miesiącem od zatrudnienia. Istnieje szansa na zwolnienie osoby ze szkolenia okresowego muszą zostać jednak zachowane pewne warunki:

  • Odbycie w danym okresie wymaganego szkolenia okresowego i przedłożenie zaświadczenia 
  • Udział w danym okresie w szkoleniu okresowym na stanowisku, które należy do innej grupy stanowisk, jego program natomiast musi uwzględniać zakres tematyczny szkolenia okresowego wymagany na nowym stanowisku pracy.

Szkolenia BHP pracowników nie są tylko obowiązkiem jaki został narzucony na pracodawców przez Kodeks Pracy. Jest to bardzo ważny element bezpiecznego funkcjonowania w środowisku pracy. Niestosowanie się do przepisów, które wymagają przeprowadzanie szkoleń zarówno tych wstępnych jak i okresowych, wiąże się z karami finansowymi, to jednak nie jest najgorsza konsekwencja. Przez takie lekceważenie i nieedukowanie swoich pracowników może dojść do poważnych wypadków, które mogą skończyć się poważnymi uszczerbkami na zdrowiu.