Definicja BHP

Dziedzina BHP jest bardzo szeroka, obejmuje ona między innymi medycynę pracy, ergonomię, ekonomikę pracy, techniczne bezpieczeństwo, psychologię pracy. Tworzy ona zasady jakie powinny obowiązywać w miejscu pracy, a więc przede wszystkim bezpieczeństwo i higiena. Do przestrzegania tych zasad zobowiązany jest zarówno pracownik jak i pracodawca.

Zadaniem pracodawcy jest zapoznanie pracownika z zasadami jakie obowiązują w miejscu wykonywania pracy, poinformowanie go co to definicja BHP, poprzez przeprowadzenie szkoleń BHP jeszcze zanim rozpocznie on z firmą współpracę, a następnie regularne przeprowadzanie szkoleń już w trakcie trwania zatrudnienia. Natomiast obowiązkiem pracownika, jest odpowiednie zapoznanie się ze wszystkimi normami jakie obowiązują i stosowanie się do nich.

Definicja BHP

BHP – to inaczej bezpieczeństwo i higiena pracy. Definicja BHP to nic innego jak zespół norm prawnych, środków badawczych, organizacyjnych i technicznych, które zostały utworzone po to, aby zapewnić pracownikom takie warunki pracy, które umożliwią wykonywanie zadań i poleceń bez żadnego narażania życia i zdrowia. Ważne, aby podkreślić, że brane jest tutaj pod uwagę nie tylko zdrowie fizyczne, czyli wszelkiego rodzaju złamania i inne uszczerbki na zdrowiu, ale także zdrowie psychiczne.

Bezpieczeństwo pracy – to ogół warunków, które powinny zostać stworzone, a następnie przestrzegane przez przedsiębiorstwo, tak aby zapewnić wszystkim osobom przebywającym w zakładzie pracy poczucie bezpieczeństwa. Tutaj ponownie pojawia się definicja BHP i obowiązek zapoznania się z nią.

Higiena pracy – według Światowej Organizacji Zdrowia oznacza ona harmonię trzech dobrostanów fizycznego, psychicznego i społecznego. Obecnie higiena pracy zajmuje się badaniem natężenia czynników szkodliwych, a także określa zagrożenia dla zdrowia w miejscu pracy. Świadomość ta daje możliwość szybszego reagowania w razie jakichkolwiek awarii czy wypadków.

Regulacje prawne

Wymagania związane z bezpieczeństwem i higieną pracy

Wymagania związane z bezpieczeństwem i higieną pracy zawarte są w Kodeksie Pracy oraz innych licznych rozporządzeniach, normach i przepisach. Określenie zasad związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, definicja BHP i jej znajomość, jest bardzo istotne ze względu na zakres obowiązków jaki spoczywa zarówno na pracowniku jak i pracodawcy, ale też ze względu na dopuszczalność regulacji uchybień inspektora pracy, oraz bardzo ważne odpowiedzialności za naruszenie zasad związanych z BHP. Państwowa Inspekcja Pracy jest odpowiedzialna za pilnowanie, aby żadne z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy nie zostały naruszane w firmach.

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w firmach

Bezpieczeństwo i higiena pracy bardzo mocno zyskują na ważności w większości polskich firm. Z tego tez względu staje się ona przedmiotem zarzadzania po to, aby w jak najlepszy sposób była przestrzegana i przede wszystkim dobrze odbierana i rozumiana przez strony stosunku pracy. Poziom dbałości organizacji o zasady BHP jest nazywany kulturą bezpieczeństwa. System zarzadzania bezpieczeństwem i higieną pracy zawiera się w systemie zarzadzania organizacją. Składa się na niego kilka elementów, które współdziałając ze sobą mają zapewnić realizację obowiązków, których celem jest zarzadzanie ryzykiem zawodowym, które pojawia się w każdym miejscu pracy. Jedne z nich są objęte większym inne mniejszym, ale każde miejsce pracy jest z nim związane.

Elementy tego zarzadzania powinny być obecne w każdym przedsiębiorstwie bez względu na poziom sformalizowania. W skład tego systemu wchodzą takie elementy jak:

  • Szkolenia
  • Dobre informowanie pracowników o bezpieczeństwie i higienie pracy
  • Zarządzanie ryzykiem w miejscu pracy, dobra ocena ryzyka i identyfikacja zagrożeń 
  • Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy
  • Ustalanie i wprowadzanie takich działań, które pozwolą na zminimalizowanie ryzyka zawodowego. 
  • Odpowiednie przygotowanie do ewentualnych wypadków i awarii przy pracy

Zarządzanie higieną pracy w firmach

Definicja BHP jest bardzo ważna i zawiera informacje, które powinny być przekazane każdej osobie znajdującej się w miejscu pracy. Świadomość tego jak ważne jest bezpieczeństwo i higiena pracy daje wiele korzyści zarówno pracownikowi jak i pracodawcy. Są to na przykład profilaktyka i promocja zdrowia, które mogą przełożyć się na oszczędność budżetu firmy, ale też poprawa relacji wewnątrz zakładu. Wyeliminowanie wypadków i awarii, oraz ograniczenie ryzyka zawodowego to także duży plus dla przedsiębiorstwa, ponieważ nie zostaje zaburzona płynność kadr, poprzez brak zwolnień lekarskich. A przez to, że pracownicy mają poczucie bezpieczeństwa lepiej pracuje im się w firmie, co przekłada się z kolei na dłuższy okres aktywności zawodowej.