Rozwiązanie umowy o pracę a prawa pracownika

Zdarza się, że przy rozwiązaniu umowy o pracę, czy to ze strony pracodawcy czy pracownika, towarzyszą temu negatywne emocje. Budzi to wiele obaw i wątpliwości. Czy okoliczności rozwiązania umowy mogą przesądzać o prawach pracownika w okresie wypowiedzenia umowy?

Z formalnego punktu widzenia okres zwolnienia jest nadal czasem zatrudnienia. Jeżeli strony zgodnie postanowiły o zwolnieniu, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia oraz wszelkie inne prawa pracownicze. Nie powinno być też powodem do zmartwień opłacanie składek  na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczek na podatek dochodowy. Uiszczanie tych wciąż leży w obowiązkach pracodawcy.

 

prawa pracownika

sxc.hu

Zwolnienie na poszukiwanie nowej pracy

Zgodnie z Kodeksem Pracy, pracownik może złożyć wniosek o zwolnienie na poszukiwanie pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, w okresie co najmniej dwutygodniowego wypowiedzenia umowy pracę. Dotyczy to wyłącznie rozwiązania umowy, dokonanego przez pracodawcę. Nie jest istotne czy umowa była zawarta na czas nieokreślony, czy była umową terminową. Zwolnienie przysługuje także bez względu na to, czy pracownik był zatrudniony w pełnym bądź niepełnym wymiarze godzin. Czas tego zwolnienia może wynosić:

a) 2 dni robocze – w okresie dwutygodniowego i jednomiesięcznego wypowiedzenia,

b) 3 dni robocze – w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia.

Pracownik może wykorzystać je rozdzielnie albo łącznie.

Jeżeli pracodawca wie, że pracownik nie ma zamiaru podjąć nowej pracy (np. przechodzi na emeryturę), pracodawca nie ma obowiązku udzielenia zwolnienia.

 

Świadectwo pracy

Niezwykle ważne dla pracownika jest prawo do wyegzekwowania świadectwa pracy. Jego wydanie nie może być uzależnione od stanu uprzedniego rozliczenia się pracownika z zakładem pracy. Dokument powinien być wręczony bezpośrednio pracownikowi lub osobie przez niego upoważnionej. Jeśli nie jest to możliwe, świadectwo pracy powinno być przesłane pocztą lub dostarczone innym sposobem,  w ciągu 7 dni od ustania stosunku do pracy. Jeżeli w świadectwie znajdują się dane błędne lub nieprawdziwe, pracownik ma prawo żądać ich sprostowania w ciągu 7 dni od daty otrzymania dokumentu. W przypadku odmowy poprawienia błędu może zwrócić się o ich sprostowanie do sądu.

 

Niewykorzystany urlop

Jeżeli urlop nie został wykorzystany, pracownikowi przysługuje prawo do uzyskania ekwiwalentu pieniężnego. Kiedy nie otrzymał on należnego świadczenia, może wnieść pozew do sądu o jego wypłatę wraz z odsetkami karnymi.

 

Rozwiązanie umowy z pominięciem przepisów

Pracownikowi, z którym rozwiązano umowę o pracę bez wypowiedzenia z pominięciem przepisów prawa pracy, przysługuje roszczenie:

  1. o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach,
  2.  ewentualnie roszczenie o odszkodowanie.

Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę wnosi się do właściwego Sądu Pracy w terminie 7 dni, a żądanie przywrócenia do pracy lub odszkodowania w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy, przysługuje wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, nie więcej jednak niż za 2 miesiące, a gdy okres wypowiedzenia wynosił 3 miesiące – nie więcej niż za 1 miesiąc . Pracownik, który przed przywróceniem do pracy podjął zatrudnienie u innego pracodawcy, może bez wypowiedzenia, za trzydniowym uprzedzeniem, rozwiązać umowę o pracę z tym pracodawcą w ciągu 7 dni od przywrócenia do pracy.

 

Anna Nowak

Musisz się zalogować, aby móc komentować Zaloguj